ОБУКА И ИСПИТ ИЗ

ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ

Према Закону о безбедности у саобраћају, обука из прве помоћи је обавезан и посебан део обуке будућих возача. ЗЦ Аранђеловац – Дом здравља  организује обуку из прве помоћи завозаче, коју изводе лекари Дома здравља, предавачи-испитивачи са лиценцама Министарства здравља. Програм и начин извођења обуке је регулисан чл. 241 и 242 Закона о безбедности у саобраћају и Правилником Министарства здравља.Дом здравља испуњава све услове за вршење обуке из прве помоћи и организовање и спровођење испита утврђене Правилником о ближим условима које морају испуњавати Црвени крст Србије, односно здравствене установе за обуку из прве помоћи и организовање и спровођење испита („Сл.гласник Р.Србије“ број 5/2011),  Министарство здравља Републике Србије, Сектор за инспекцијске послове, утврдило је испуњеност свих наведених услова Решење бр. 530-361-75/2013-07 од 28.10.2013. године.

РЕШЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА ЗА ВРШЕЊЕ ОБУКЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ И ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА.

Обука се организује у просторијама зграде Анекса, у ул. Краља Петра I бр. 62, у терминима који се одређују према броју кандидата и у договору са њима. Обука садржи теоријска предавања и вежбања вештина предвиђених програмом обуке. Полазници стичу основна знања и корисне вештине, тако да су спремни да притекну у помоћ свакоме коме се деси повреда или се нагло разболи. Кандидати који успешно заврше обуку добијају Потврду о завршеној обуци и приручник са збирком питања, помоћу којих спремају испит из прве помоћи за возаче.

Испит се организује убрзо после обуке и састоји се од теоријског и практичног дела.

Кандидат који положи теоријски део испита, практични део полаже пред комисијом која се састоји од три члана и чине је лиценцирани предавачи - испитивачи. Кандидат који положи испит добија Потврду о положеном испиту из прве помоћи, а потребна је за излазак на практични испит из вожње и приликом предаје документације за издавање возачке дозволе.

Ценовник ( са ПДВ-ом):

  • 3.000,00 дин.

Више информација на телефон: 034 712-866

Уплатницу попунити на следећи начин:

uplatnica prva pomoć za vozače

Програм обуке из прве помоћи за возаче

Време

Тема

08:00 - 08:15

Регистрација полазника

08:15 - 08:30

Прва помоћ - појам и значај

08:30 - 09:00

Поступак на месту саобраћајне незгоде

09:00 - 09:15

Упознавање са садржајем кутије прве помоћи

09:15 - 09:30

Пауза

09:30 - 10:00

Процена стања повређеног

10:00 - 10:30

Поступак са особом без свести

10:30 - 10:45

Пауза

10:45 - 12:15

Поступак са лицима без свести и дисања - основне мере кардиопулмоналне реанимације

12:15 - 12:30

Пауза

12:30 - 13:15

Прва помоћ код крварења и рана

13:15 - 14:15

Најчешће повреде у саобраћајном трауматизму и принципи збрињавања ових повреда

14:15 - 14:30

Пауза

14:30 - 15:30

Основне мере за хитну евакуацију повређених